Khi bạn có một hệ thống mà các đại lý có thể tự chọn vé, thông thường sẽ có hai hoặc nhiều đại lý xem cùng một vé và thậm chí trả lời đồng thời. Bạn có thể tránh những sai lầm như khách hàng nhận được hai thư trả lời từ hai đại lý khác nhau trên cùng một vé bằng cách sử dụng tính năng phát hiện va chạm với đại lý . Bạn có thể xem gì? 

  • Có bao nhiêu đại lý đang xem vé và họ là ai

  • Có bao nhiêu đại lý đang nhập câu trả lời cho vé và họ là ai


Bằng cách này, các đại lý của bạn không phải mất thời gian giải quyết các vấn đề mà người khác đã và đang xử lý. Họ cũng có thể nhấn gửi mà không cần suy nghĩ hai lần vì ngoài tính năng phát hiện va chạm tác nhân, còn có tính năng Traffic Cop để dừng trả lời trùng lặp hoặc trả lời chưa tính đến các phát triển gần đây.Link: https://support.freshdesk.com/support/solutions/articles/218073-agent-collision-detection