Thu hút khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn bằng cách gửi tin nhắn theo ngữ cảnh chủ động vào đúng thời điểm trong Nhắn tin Freshdesk. Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, tìm kiếm người dùng mới, bán thêm cho khách hàng và thu hút lại người dùng bằng cách gửi email được nhắm mục tiêu, trong ứng dụng và thông điệp đẩy dựa trên hành động của họ trong ứng dụng / trang web của bạn. 


Bạn có thể tạo ba loại chiến dịch trong Freshdesk Messaging ,


Bạn chỉ có thể gửi Tin nhắn và Email được nhắm mục tiêu cho những người dùng trước đây đã tương tác với bạn trên Nhắn tin Freshdesk .


Link: https://support.freshchat.com/support/solutions/articles/50000000082-send-proactive-messages-and-engage-your-customers