Kênh email

Gửi email đi
Mặc dù các cuộc trò chuyện hỗ trợ chủ yếu do khách hàng bắt đầu, trong một số trường hợp, nhân viên hỗ trợ của bạn có thể muốn tự liên hệ với khách hàng. Ví...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:34 CH
Sự khác biệt giữa outbound ticket và ticket thông thường
Mỗi email đi mà đại lý của bạn gửi từ Freshdesk ngay lập tức được chuyển đổi thành một vé. Từ thời điểm này, email được coi như một cuộc trò chuyện trực tiế...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:38 CH